Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τo έργο με τίτλο: Αποκατάσταση Υφάλων και Εξάλων Κατασκευών λιμένα Ν. Ίου

Ο Δήμος Ιητών κατ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-201 (ΦΕΚ 4841/ /29-12-2017)απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπής διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 108 του Ν.4 82/2021.

Τελευταία νέα