Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσληψη Προσωπικού σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Ιητών με την υπ΄ αρ. ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Η σύναψη των συμβάσεων θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : από 03-08-2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και 17-08-2023

Έπειτα από την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται πλέον να υποβάλουν ΜΑΖΙ με την αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους.

Η ανωτέρω (ΣΟΧ1) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Τελευταία νέα