Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών (2.04.2021)

Την Παρασκευή 2η  Απριλίου 2021 και ώρα 10.00 καλούνται τα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιητών σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εξειδίκευση πιστώσεων Δήμου Ιητών.
2.Παράταση συμβατικού χρόνου του έργου «Ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού».

Τελευταία νέα