Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πρόσκληση για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού Ίου και Κατασκευή Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας»

Σύμφωνα με το άρθρο υ188 παρ.6 του Ν.4412/2016 και με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.

Τελευταία νέα