Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Προμήθεια Και Εγκατάσταση Υλικών Για Τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ν. Ίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Ίος       21/04/2021

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ                                                                        Αριθμ. πρωτ. 1301            

Ταχ. Κώδικας : 84 001 

Πληροφορίες : Ναυπλιώτης Αν.

Τηλέφωνο : 2286360416

FAX : 2286091228

ηλ.ταχ.: [email protected]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. ΙΟΥ»

            Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό «κάτω των ορίων» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. ΙΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής (CPV: 37415000-0) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 145.161,29 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 34.883,71€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00€.

                Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 110006).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 2.903,22 €.

                Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

                Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ναυπλιώτης Αναστάσιος, τηλ.: 2286360416).

Ο Δήμαρχος Ιητών

Γκίκας Δ. Γκίκας

Τελευταία νέα