Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Αναπαραγωγή-κατασκευή έργων Γαϊτη-Σίμωσι»

Ανακοινώνεται ότι στις 20/07/2021 Ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιητών με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Αναπαραγωγή-κατασκευή
έργων Γαϊτη-Σίμωσι προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και πρέπει ναολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) μηνών.
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιητών κατά τις εργάσιμες ώρες,είτε αζημίως σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε έντυπη μορφή καθώς και στην ηλεκτρονική του διεύθυνση https://www.ios.gr/.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2286360416.

Τελευταία νέα