Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου:Αποκατάσταση Υφάλων και Εξάλων Κατασκευών λιμένα Ν. Ίου

Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση Υφάλων και Εξάλων Κατασκευών λιμένα Ν. Ίου και αφορά την αποκατάσταση υφάλων και εξάλων κατασκευών στο λιμένα μικτής χρήσης στο λιμένα Ίου και του οδικού δικτύου που είναι στα περί του λιμένα.

Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 1.100.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Τελευταία νέα