Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού: «Προμήθεια και Εγκατάσταση 114 Φωτιστικών Σωμάτων LED με Φωτοβολταϊκό Στοιχείο, Μπαταρία και Ιστό»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια και εγκατάσταση 114 Φωτιστικών σωμάτων LED με Φωτοβολταϊκό στοιχείο, μπαταρία και ιστό» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων» για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 114 Φωτιστικών σωμάτων LED με Φωτοβολταϊκό στοιχείο, μπαταρία και ιστό», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (CPV: 349285500-3/31527200-8/31712331-9/34928520-9) εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 581.400,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 720.936,00€) και ΦΠΑ: 139.536,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr(link is external) του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 182668).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 11.600,00€.

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr(link is external), δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ναυπλιώτης Αναστάσιος, τηλ.: 2286360416).

Ο Δήμαρχος Ιητών

Γκίκας Δ. Γκίκας

Τελευταία νέα