Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Με 250.000,00 ευρώ η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου χρηματοδοτεί την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων του νέου σφαγείου στην περιοχή Αλμυρός

Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων σφαγείου Δήμου Ιητών, προχώρησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ίου Γκίκας Δ. Γκίκας, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους Δήμους της περιοχής ευθύνης της, για την υλοποίηση απαραίτητων τεχνικών έργων.


Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων , με σκοπό την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων που θα δημιουργούνται κατά την παραγωγική διαδικασία του σφαγείου της Ίου, ώστε τα λύματα μετά από την έξοδο του βιολογικού σταθμού, να πληρούν τους όρους των υγειονομικών διατάξεων περί λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και να ανταποκρίνονται πλήρως προς τα όρια που έχουν θεσπιστεί για την υπεδάφια διάθεσή τους, για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Το έργο θα εξυπηρετεί και τα γύρω μικρότερα νησιά, Σίκινο και Φολέγανδρο που δεν διαθέτουν κατάλληλους χώρους.


Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι του ποσού των 250.000,00 ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεών της.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ιητών, που αναλαμβάνει και τη χρηματοδότηση ύψους 100.000,00 ευρώ, καθώς και τυχόν συμπληρωματική χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου.
Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχει διάρκεια 24 μηνών.

Τελευταία νέα