Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Επαναληπτικός Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια Και Εγκατάσταση Υλικών Για Τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ν. Ίου

Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό «κάτω των ορίων» για τον «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. ΊΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV: 37415000-0) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 145.161,29 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 34.883,71€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00€.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 134264).Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02η Ίουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 2.903,22 €.Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ναυπλιώτης Αναστάσιος, τηλ.: 2286360416).
Ο Δήμαρχος Ιητών
Γκίκας Δ. Γκίκας

Τελευταία νέα