Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χώρας Ίου.

Ο Δήμος Ιητών δημοσιεύει την παρακάτω Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» με προϋπολογισμό 280.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού .Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού συντάχθηκε σύμφωνα με το Μέρος Γ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.

1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της

Αναθέτουσας Αρχής.

Δήμος Ιητών – Τεχνική Υπηρεσία

Χώρα, Ίος, 84001, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Ίος, Ελλάδα,

Υπεύθυνοι: Αναστάσιος Ναυπλιώτης, Γιώργος Ρόκκος (τηλ + 2286360416)

email: Αναστάσιος Ναυπλιώτης [email protected]

Γιώργος Ρόκκος [email protected]

2. Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης.

α) Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 121 του ν. 4412/2016. β) Τύπος σύμβασης, για τη σύναψη της οποίας γίνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών: Σύμβαση Κατασκευής Δημοσίου Έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ». Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

3. Τόπος εκτέλεσης των εργασιών

α) Το έργο θα εκτελεσθεί στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Ίου στη Χώρα Ίου του Δήμου Ιητών, Νομού Κυκλάδων, Ελλάδα. Κωδικός NUTS: GR30 EL422.

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου

Με την υλοποίηση της παρούσας πράξης θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα δημοτικά κτίρια που στεγάζουν το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ιητών.

Οι κυριότερες παρεμβάσεις είναι:

1) Αντικατάσταση των κουφωμάτων.

Η παρέμβαση στα κουφώματα του κτηρίου εντάσσεται μαζί με την επόμενη στη θωράκιση του κτηρίου στα σημεία που θεωρείται ότι έχουν το σημαντικότερο πρόβλημα και που μπορούν να δεχτούν παρεμβάσεις. Προτείνεται η αντικατάστασή αυτών με αντίστοιχων διαστάσεων κουφώματα ξύλινου πλαισίου ώστε με την παρέμβαση αυτή ο συντελεστής θερμικών απωλειών  (U value) θα μειωθεί δραστικά ενώ παράλληλα η αεροστεγανότητα θα βελτιωθεί μειώνοντας έτσι τη διείσδυση εξωτερικού αέρα στον χώρο και κατ’ επέκταση τις ενεργειακές δαπάνες.

2) Τοποθέτηση Θέρμο-υγρομόνωσης δώματος.

3)Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα, νερού για βασικό τρόπο παραγωγής θέρμανσης πέρα των παλαιάς τεχνολογίας λεβήτων πετρελαίου. Τοποθέτηση δικτύου θέρμανσης και σύνδεση τερματικών μονάδων fancoils (θα τα παρέχει η Αναθέτουσα αρχή)στο Νηπιαγωγείο Ίου.

4) Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση αισθητήρων.

Για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τον φωτισμό καθώς και τη βελτίωση της οπτικής άνεσης των μαθητών εντός των αιθουσών διδασκαλίας προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων τους. Η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων πυράκτωσης ή φθορισμού θα γίνει με φωτιστικά led. Για την καλύτερη χρήση του τεχνητού φωτισμού (χρόνος λειτουργίας)και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνεται επίσης η τοποθέτηση διάταξης αυτοματισμού για την ρύθμιση των χρόνων λειτουργίας του τεχνητού φωτισμού.

5) Εγκατάσταση Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης (BEMS) με ελεγκτές Άμεσου Ψηφιακού Ελέγχου DDC (Direct Digital Control) για τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου και χειρισμού του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων κάθε κτιρίου θα εγκατασταθεί.

Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης BEMS των Η/Μ εγκαταστάσεων θα συλλέγει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για την ορθή διαχείριση, συντήρηση και λειτουργική αποτίμηση των εγκαταστάσεων αυτών. Θα προσφέρει την ομαλή λειτουργία όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις του κτιρίου και τη βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω εκτεταμένων μετρήσεων, παρακολούθησης και ελέγχου των λειτουργιών των εγκαταστάσεων.

Κωδικοί CPV:

45331000-6 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης

4. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

5. Οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης μπορούν να ζητηθούν από:

α) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα

της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης

www.promitheus.gov.gr

και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.ios.gr/ )

β) Τα σχέδια της τεχνικής μελέτης διατίθενται ηλεκτρονικά από τα γραφεία της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιητών, Ίος 84 001, πληροφορίες Αναστάσιος Ναυπλιώτης τηλ.: 2286360416, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

γ) Όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνίσταται να επισκεφθούν τους χώρους των σχολικών κτιρίων προκειμένου να λάβουν γνώση όλων των γενικών και ειδικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου. Παράλειψη του Αναδόχου για ενημέρωσή του, με κάθε δυνατή πληροφορία, αναφορικά με τους όρους της Σύμβασης, δεν απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

δ) Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.

ε) Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 03/05/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 07/05/2021.

6. Ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών.

α) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

β) Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

γ) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω, προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.

7. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:

α) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.  4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00 €) ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία – Αξία 280.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α 24%)

9. Χρηματοδότηση

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», με τίτλο πράξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου» και κωδικό ΟΠΣ 5047515 , με την υπ. αρ. πρωτ. 4228/04.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΗ9Ν7ΛΞ-5ΒΖ) Απόφαση Ένταξης. Το έργο αποτελεί μέρος της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5047759.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑΕ 2019ΕΠ06710039, με ποσοστά συγχρηματοδότησης 50% από το Ε.Τ.Π.Α. και 50% από το Π.Δ.Ε.

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών  ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,

απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της Διακήρυξης. Ως προς την επαγγελματική καταλληλότητα κάθε μέλος της ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Ε.Π. σε μια τουλάχιστον από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο αλλά και αθροιστικά να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου (Εγκ. ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. πρωτ. 5036/28.09.2018). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για Κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, ισχύουν τα προβλεπόμενα

από το άρθρο 140 του ν. 4412/2016.

13. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 8 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Το κριτήριο βάσει των οποίων, θα γίνει η ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσααπό οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

15. Διαδικασίες προσφυγής:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

16. Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

17. Η διακήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος Ιητών

Γκίκας Δ. Γκίκας

Τελευταία νέα