Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024

Την Τρίτη 19η Μαρτίου 2024 και ώρα 19.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιητών συνήλθε σε δημόσια ειδική, δια ζώσης, Συνεδρίαση , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 553/06-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.5056/2023.

Τελευταία νέα