Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Δράσεις και Ενέργειες του Δήμου Ιητών για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.

Ο Φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ (Δήμος Ιητών) με την ενεργό συμμετοχή του δικτύου φορέων, των πολιτών και των λοιπών εμπλεκόμενων μερών (εμπειρογνώμονες), είναι αρμόδιος για:

 • τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ.,
 • τη δημόσια πρόσκληση, εγγράφως και μέσω της ιστοσελίδας του, των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων,
 • τη σύνθεση του δικτύου φορέων,
 • την κατάρτιση και την υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής,
 • τη δημιουργία ιστοσελίδας για το υπό κατάρτιση Σ.Β.Α.Κ., στην οποία και υποβάλλονται οι απόψεις των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών,
 • την υποβολή της αναφοράς κύκλου Σ.Β.Α.Κ. με τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά αρχεία της στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς εξέτασή της,
 • την υλοποίηση των μέτρων αρμοδιότητάς του και την παρακολούθηση εφαρμογής του συνόλου των μέτρων που προτείνονται στο Σ.Β.Α.Κ.,
 • την περιοδική αξιολόγηση των μέτρων παρέμβασης του Σ.Β.Α.Κ., τη σύνταξη της διετούς έκθεσης προόδου και την ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα του,
 • την κατάρτιση και επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης,
 • την αναθεώρηση του Σ.Β.Α.Κ.,
 • την υποβολή των σχεδίων δράσης και των εκθέσεων προόδου, στους αναφερόμενους στο στάδιο 5 του άρθρου 7 φορείς και στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
 • τη γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας εργασίας και την παροχή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε αυτήν,
 • την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ.

Η συμμετοχή του δικτύου Φορέων, των Πολιτών και των Αυτοδιοικητικών οργάνων διασφαλίζεται από την συμμετοχή των φορέων αυτών στην δημόσια διαβούλευση, η οποία ξεκινάει με την συλλογή πρωτογενών στοιχείων και απόψεων με την βοήθεια των δομημένων ερωτηματολογίων που ακολουθούν:   

ΣΒΑΚ – Ερωτηματολόγιο προς Αυτοδιοικητικούς Φορείς του Δήμου Ιητών: https://kwiksurveys.com/s/ojeiC4gu

ΣΒΑΚ – Ερωτηματολόγιο προς Συλλογικούς Φορείς του Δήμου Ιητών: https://kwiksurveys.com/s/p6XG2pUi

ΣΒΑΚ – Ερωτηματολόγιο προς Πολίτες και Επισκέπτες του Δήμου Ιητών: https://kwiksurveys.com/s/RZevQ6IW

Τελευταία νέα