Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για την Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χώρας Ίου.

Ο Δήμος Ιητών κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β ́/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπής διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ανακοίνωση που ακολουθεί.

Τελευταία νέα