Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο Βελτίωση Εγκαταστάσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Ίου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου κατ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/464/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017)απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπής διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 108 του. Ν4782/2021 .

Τελευταία νέα