Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», κάτω των ορίων με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστη ποιότητας.

Τελευταία νέα