Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 Κληροδοτήματος Βαλέτα/Στίνη

Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Βαλέτα ως Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης στο Δήμο Ιητών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ

Πλεόνασμα προηγούμενης χρήσης 27.454,43€

Έσοδα 2.200,29€

Σύνολο Εσόδων 29.654,72€

Έξοδα 28.502,10€

Υπόλοιπο 1.152,62€

Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 του Κληροδοτήματος «Γιάγκου Γ. Στίνη και Αγγελικής Γ. Στίνη – Ντούρμα» ως Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης στο Δήμο Ιητών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ

Πλεόνασμα προηγούμενης χρήσης 351.564,74€

Έσοδα 21.129,65€

Σύνολο Εσόδων 372.694,39€

Έξοδα 371.694,39€

Υπόλοιπο 1.000,00€

Τελευταία νέα