Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Έγκριση νέας χρηματοδότησης για την βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας του λιμένα

Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 870304 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 97ΙΗΗ-9Μ3) του Αναπληρωτή του Υπουργού Οικονομικών εντάχθηκε το έργο με τίτλο: Αποκατάσταση Υφάλων και Εξάλων κατασκευών τμήματος μικτής χρήσης λιμένα Ν. Ίου συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 ευρώ που αφορά την αποκατάσταση ζημιών και φθορών που έχουν εντοπιστεί στα ύφαλα και έξαλα μέτωπα του τμήματος μικτής χρήσης του λιμένα, οι οποίες οφείλονται είτε σε φυσιολογικές φθορές λόγω του χρόνου και του θαλασσίου περιβάλλοντος είτε σε μικροπροσκρούσεις σκαφών και σε υποσκαφές στα ύφαλα τμήματα.

Πιο συγκεκριμένα :

α)Καθαίρεση των φωτιστικών ιστών και σωμάτων και αντικατάσταση αυτών με νέα, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, με λυχνίες LED
β)Καθαίρεση των υπαρχόντων κιβωτίων παροχών (pillars) νερού και ρεύματος και αντικατάσταση αυτών
γ) Καθαίρεση των υπαρχόντων πυροσβεστικών φωλεών και αντικατάσταση αυτών με νέες
δ) Προσθήκη δεστρών για την πρόσδεση των σκαφών
ε) Εγκατάσταση ελαστικών προσκρουστήρων
στ) Εγκατάσταση κλιμάκων ασφαλείας επί του μετώπου των κρηπιδωμάτων
ζ)Επιστρώσεις των δαπέδων περιμετρικά του μετώπου του λιμένα με κυβόλιθους από γρανίτη διαστάσεων 10x10x5cm
η)Αντικατάσταση όλων των καλυμμάτων των φρεατίων με νέα από φαιό χυτοσίδηρο
θ)Αποξήλωση του παλιού ασφαλτοτάπητα και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου


Είναι ένα σημαντικό έργο που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας των ελλιμενιζόμενων σκαφών και των χρηστών του λιμένα, καθώς και στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής των υποδομών και των εγκαταστάσεων
Με το συγκεκριμένο έργο θα παρέχεται στους χρήστες του λιμένα ασφάλεια, υψηλή ποιότητα παροχών, αλλά και αισθητική αναβάθμιση της συγκεκριμένης ζώνης του λιμένα
Ευχαριστούμε θερμά τη Διοίκηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτική Πολιτικής και συγκεκριμένα το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλουκή και όλοι την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ για την βοήθεια και την υποστήριξη σε όλη αύτη την προσπάθεια για την αναβάθμιση των λιμενικών μας υποδομών μας.

Τελευταία νέα